052-5665-993

.

)לולו(

 ג.א.ש

מ"עב חותיפו הינב

ג.א.ש

מ"עב חותיפו הינב

)לולו(

לאיראב רתוי 

לבקל

 ןימזמ תשדחתמה לאיראב שקובמ יכה טקיורפה

 ,םייח תוכיא םע תחתפתמ הביבסב רוגל םכתא

 ירטנאקה דילו  הטיסרבינואה לומ  ,ביהרמ ףונ

 ,םירדח 6-ו 5 תונב דחוימב תולודג תורידב

.םיזואהטנפו ןג תוריד

!טקיורפב תורידה ישכורל תוכרב

ידיימ סולכאל תונורחא תוריד 2

1,630,000 -מ לחה