050-7399660 ינגבי ,050-5212575 סכלא 03-6734491 סקפ ,03-9366888 דרשמ .לאירא ,56 םינושחנה ךרד

info@glob-net.com | alex@glob-net.com

 

 בטימ תא קפסמ רשא קיתוו ךמסומ למשח סדנהמ ידיב תלהונמ מ"עב טנבולג תרבח
 תמגודכ תומדקתמ תוכרעמ לש עוציבו ןונכת תוברל למשחה תסדנה םוחתב םיתורישה
 השיג תוכרעמ ,יוביג תונחת ,תרושקת תונוראו תותשר ,בושחמה םוחתב הדובע תונחת

.דועו למשח ירדח ,תונוכמ ירדח ,םירוטרנג ,גוזימ תרקב תוכרעמ ,קוחרמ דוקיפו

 

 תקידבו תקוזחת יתוריש םיקפסמ ונא
 ,םייתלשממ םיפוגל הרבעה ,תוכרעמ
 למשחה תרבח םעטמ תורוקיבל הנכה
 ההובגה המרב םיפסונ םיוולנ םיתורישו

 .רתויב

 

 תוחול–ימרט יופימ לש תוריש םינתונ ונא

.םילעפמו םידרשמ ,םיתבל למשח

 

 ליעפמ–דויצב לופיטו יעוצקמ תוריש
 .תואירבה דרשמ םעטמ םימ םגודו הכירב

 לע םירשפתמ םניא רשא םייקסע תוחוקללו םייטרפ תוחוקלל םידעוימ םימדקתמה וניתוריש

.למשחה תסדנה םוחתב רתויב יעוצקמה הנעמה תלבק

!םכתורישל דומעל חמשנ

2002 המקה תנש

 

,מ"עב טנבולג תרבח

2016-10-31 

20161031_0021 report 

 

20161031_0021 report 

Company: 

מ"עב טנבולג 

Address: 

 םינושחנה ךרד

56/1

 

City: 

לאירא 

Tel: 

03-6734490 

E-mail: 

info@glob-net.com 

 

Instrument references 

Manufacturer: 

KCTE-80 

Model: 

DT-980 

Serial number: 

2014090157 

 

Customer Information 

Customer: 

הסרח יקספיל לעפמ 

Address: 

ןקרב .ת.א 

City: 

ןקרב 

Measurement: 

 ישאר למשח רדח

 יאנש םילבק חול

2

 

Measuring Address: 

ןקרב .ת.א 

Measurement City: 

ןקרב 

 

 

IR image 

Visible image 

 

IR image & Visible image