al hazafon 250

תמיכות מתקציב המועצה מ 2022 לשנת ניתן לעיין בתבחיני התמיכות ובטופס הבקשה לקבלת תמיכה www.galil-elion.org.il באתר המועצה, בכתובת: לפרטים נוספים: dafir@galil-elion.org.il או בדוא"ל: 04-6816685 ' טל המועצה תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפנים כפי .)4/2006( שפורסמו בחוזר מנכ״ל מיוחד 16:00 בשעה 15.2.22 : מועד אחרון להגשת בקשת התמיכה עידית חמל מנכ"לית המועצה ויו"ר ועדת תמיכות מועצה אזורית הגליל העליון מודיעה כי ניתן להגיש עבור 2022 בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב תמיכה בפעילות מוסדות ציבור הפועלים בתחומה למטרות רווחה, בריאות וספורט, הכל בהתאם לתבחינים שקיבלו את אישור המועצה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5