TB

 תיבשומ-דח

10:00

תוצובק
תיזכרמ

1

15:00

2

19:00

TB

 תיבשומ-דח

10:00

רמגה יבלש תיזכרמ תוצובק

19:00 | 15:00 | 13:00

4.7 ישילש

5.7 יעיבר

6.7 ישימח

תיבשומ-דח

TB

 

10:00

תוגוז

תיזכרמ

TB

'א רמג

3

15:00

4

19:00

 תיזכרמ תוגוז

TB

תומדקומ

15:00

2

19:00

םיכומנ םיראת

 

TB

ףסכ ןמא דע

1

15:00

2

19:00

תוגוז

תיזכרמ

TB

'ב רמג

3

15:00

םיראת

םיכומנ

TB

ףסכ ןמא דע

3

15:00

IMP

 תיבשומ-דח

19:00

םיליחתמ תורחת

10:00

)ןקחשל ₪ 30(

9:30 החמומ תאצרה

9:30 החמומ תאצרה

9:30 החמומ תאצרה

'גדירבב םינושאר םידעצ

 רועיש םייקנ 11:00 העשב ,4/7 'ג םויב

,םיניינעתמל 'גדירבב ןושאר

  םכירבח תא ונימזה

רקובה תויורחת יחצנמל דחוימ עיבג

 עצובי יללכה בושיחה ,תוחפל תויורחת 4 תושרדנ

  .הלעמו ןמא-בר תוגרד אלל

,תיזכרמה תוצובקה תורחתב םינושה רמגה יבלשל וליפעהש תוצובקה ינקחש

.)ןונקתה יפ לע( ליבקמב תלהנתמה תיזכרמה תוגוזה תורחתל ףרטצהל ולכוי

9

!שדח