ביבא-לת ,7 הבמר קזייא 'חר ,המלש תצובק לכיה

תוברועמ תוצובק

1

10:00

2

14:00

םישנ / םירבג

TB 

10:00

 

תוגוז

 

IMP 

1

15:00

2

19:00

תיבשומ-דח

TB

 

10:00

 םיברועמ תוגוז

 

TB

1

15:00

2

19:00

תיבשומ-דח

TB

 

10:00

תוצובק

 

BAM

1

15:00

2

19:00

TB

 תיבשומ-דח

10:00

תוצובק
תיזכרמ

1

15:00

2

19:00

30.6 ישיש

1.7 תבש

2.7 ןושאר

3.7 ינש

4.7 ישילש

 תוגוז

 

HANDICAP

1

15:00

2

19:00

לביטספה תינכות

30.6-6.7.2017

בשומל ןקחשל ריחמ

תודגאתה רבח

חרוא

תמדקומ הריכמב

 ₪ 65

₪ 85

לביטספה קפלדב

₪ 70

 ₪ 90

םיליחתמ תורחת

10:00

)ןקחשל ₪ 30(

9:30 החמומ תאצרה

9:30 החמומ תאצרה

9:30 החמומ תאצרה

8