םיכומנ םיראת תוגוז

גוריד

ימואלניב

יצרא

1

1

8

2

1

5

3

1

3

4

-

6

5

-

5

6-8

-

4

10% דע

-

3

25% דע

-

2

AVR דע

-

1

HANDICAP תוגוז

גוריד

ימואלניב

יצרא

1

3

-

2

2

-

3

2

-

5% דע

1

-

10% דע

-

3

25% דע

-

2

AVR דע

-

1

בשומ לכל תויצרא - חותפ תוגוז

גוריד

1-2 בשומ

*א רמג

ב רמג

1

12

4

6

2

10

3

5

3

8

2

4

4

6

2

3

5

5

1

2

6

4

1

2

7-8

3

1

9-10

2

-

11-15

2

-

16-20

1

-

-

םיידי 10 לש בשומ-ינימ לכל - 'א רמג )*(

 'א רמג - חותפ תוגוז

גוריד

ימואלניב

יצרא

1

20

2

16

3

13

4

10

5

8

6

7

7-8

6

9-10

5

11-15

4

50% דע

3

100% דע

2

 'ב רמג - חותפ תוגוז

גוריד

ימואלניב

יצרא

1

4

2

3

3

3

4

2

5

2

6

2

AVR דע

1

7