:תונורקע

.האצותה לע אלו גורידה לע םיססבתמ ןמא תודוקנ ןתמ לש תומלוסה .1

 תויורחתה בורב םירחתמהמ 40%-כל תיפוסה האצותל סונובכ תוקנעומ 

תוימואלניב ןמא תודוקנ 

.2

.דחא בשוממ רתוי תונב

.תויורחתה רתיב תיפוסה האצותל סונובכ תוקנעומ 

תויצרא ןמא תודוקנ 

.3

 ןוחצינ לכ רובע ןכו החותפה תוגוזה תורחתב בשומ לכל 

תויצרא ןמא תודוקנ

 םג תוקנעומ ,ןכ ומכ .4

.תוצובקה תויורחת לכב

BAM 

 / תוברועמ תוצובק

גוריד

ימואלניב

יצרא

1

10

2

8

3

6

4

5

5

4

6

4

7

3

8

3

9-10

3

25% דע

2

40% דע

1

AVR דע

-

2

ןוחצנ לכל סונוב :ףסונבו

1

החותפ תוצובק

גוריד

ימואלניב

יצרא

1

20

2

16

3

12

4

12

5-6

8

7-8

6

9-16

4

25% דע

3

30% דע

2

40% דע

1

45% דע

-

4

AVR דע

-

2

ןוחצנ לכל סונוב :ףסונבו

1

  

םיברועמ / IMP תוגוז

1

ימואלניב

יצרא

2

12

3

10

4

8

5

6

6-7

5

8-12

4

13-50

3

40% דע

1

AVR דע

2

 

יבשומ-דח תוגוז

גוריד

ימואלניב

יצרא

1

15

2

12

3

10

4

8

5

7

6

6

7

5

10% דע

4

15% דע

3

25% דע

2

AVR דע

1

6

ןמא תודוקנ