5

תיזכרמה תוגוזה תורחת

  51-ה  לביטספב

)1915-1982( ל"ז ץקול לואפ ש"ע

 'גדירבה רפוס ,ולימ רוטקיו .הנושארה הלעמהמ 'גדירב ןקיטרואיתל ךפהש ןנוחמ יאקיטמתמ היה ,ץקול לואפ
 לכב רתויב בוטה 'גדירבה ןקחש" :The Bridge Immortals ורפסב ץקול לואפ לע בתכ ,הילגנאב םסרופמה

."'גדירבה ןחלוש דיל אלש ,םינמזה

 הנעטש הקזחה הירגנוה תרחבנב בלתשה ,17 ןב קר ותויהב ,תמדוקה האמה לש 30-ה תונשב הירגנוהב יחו דלונ
 קחשמ ךרדו םיצאנה תיילע םע םהמ החקלנ ,חוטיב תרבח ילעב ויהש ,וירוה לש םתסנרפ .םלועה תפולא רתכל
 לואפ חרב ,םילבסנ יתלב וכפה יצאנה ןוטלשה תחת םייחהש רחאל .ותחפשמ תא סנרפל לואפ חילצה 'גדירבה

 .ותומ םוי דע הב יחו ותחפשמ תא םיקה םש ,1939 תנשב ביבא-לתל

 הביתכב דקמתה אוה הפוקת התואב ,קחשל ימ םע ול היה אל ץראל עיגה אבאשכ"  :רפסמ ץקול קירא ,ונב
 .הנגה לכ דגנכ הזוחה תא עצבל ןקחשה תא תרגתאמה ,Single Dummy-ה תטיש תא חתיפ אוה .תוטיש חותיפו
 תויעב לע םירפס תביתכל ףתוש היה ןכו The Bridge World בשחנה ןותיעל םירמאמ עובק ןפואב בתכ אבא
 תינרדומה םיקחשמה תרות תא חתיפש ימ ,ןמיונ ןופ ןו'ג םע בתכתה אוה .םלועב םיעודי 'גדירב ירפוס םע 'גדירב
 ומצעב דמלש םינושארה ןיב היה אבא .םומהו םהדנ ןו'ג תא וריאשהש דע ,קירבמ הכ ןפואב תויעב ול רתופ היהו
 רזועהו םיקסע שיא רותב דואמ שלח היה לבא חוטיבל תונכותה לכ תא חתיפ ,IBM לש ץעויכ שמיש ,םיבשחמ
 ןאירדאו ןמגילז ומכ םילארשי םינקחש רפסמ הליג אבא ןמזה םע .רנוילימל ךפהו תונויערה תא ול חקל ולש

."ל"וחל עוסנל בהא אל לבא ,ץראב תרחבנב קחיש םתיא דחי .ץרוש

 וז תרגסמב .א"ת רוזאב תויורחתב קחשל יתלחתה ,יידומיל םויס רחאל ,הנש 50-ל בורק ינפל" :ץרווש ןאירדא
 לואפ יל עיצה ,יתעתפהל .םלועה לכב תכרעומו תמסרופמ דאמ 'גדירב תוישיא זא היהש ץקול לואפ תא יתרכה
 הריזב קחשל בריס לואפ הבזכאה הברמל םלוא תרחבנב דחי ונקחיש ןכמ רחאל הנשו תויורחתב ופתוש תויהל
 יתוא הוולמ ונממ יתלביקש עדיה ןעטמ .בוטה ומש תא ולקלקיו ושייבי ויפתושש ששח הארנכ .תימואלניבה

 ."םויה דע ילש תיטסי'גדירבה הריירקה לכ ךרואל

 .תויסנניפ תועקשהו בושחמל שדקומ ויבאמ שריש ונורשכ ךא רשכומ 'גדירב ןקחש וניה לואפ לש ונב ,ץקול קירא
 םע דחי ,ןוחטיבה דרשמ לש 'גדירבה תרחבנב רבח אוה ,ףסונבו תונוש תויורחתב ותשא םע קחשל גהונ אוה
 9 ליגב 'גדירב קחשל אוה םג דמל ,לואפ לש ודכנו קירא לש םינוקזה ןב ,יתיא .ויבא םע קחישש ץרווש ןאירדא
 ןולא חמצ םידלי תצובק התואמ .הלועמ רקופ ןקחשל ךפהו 'גדירבה תא חנז רבד לש ופוסב ךא ןמריב דוד לצא

   .תונורחאה םינשב ונל ויהש םילודגה םיאטרופסה דחא ,ןמריב

ץקול לואפ לש ורכז תא דבכנו ולעופ תא ריקונ הנשה םג

.ומש תא אשיתש תיזכרמה תוגוזה תורחתב