3

,םירקי 'גדירב ינקחשו םיחרוא ,םירבח

 אצוי הבר הבשחמ הנש לכב תעקשומ וב ,'גדירבל תודגאתהה לש לגדה עוריא

.ךרדל

 התליחת זאמש םינש תבר תרוסמ ,לביטספה םויקל םינש 51 גוגחנ הנשה
 ,תויורחתב ףתתשהל וכזש ,םלועהמו ץראהמ םינקחש יפלא תורשע החריא

 .תוימואלניב ןמא תודוקנו םיסרפ ,םיעיבגב תוכזל

 :לש תוימואלה תורחבנה םהיניב  ,ל"וחמ םיברה וניחרוא תא ךרבל שקבמ ינא
 תובר תונידממ םיחרוא ןכו הירגנוהו ודוה ,דנלסיא ,דנלטוקס ,דנלוה ,ןילופ
 הנור רמ תימלועה 'גדירבה תודגאתה אישנ םשארבו םתוחכונב ונתוא םידבכמה

.וגירנאי'ג

 לחאמו  א"ת המיסקמה ריעהמ ןיבל ןיב תונהיל ,תונושה לביטספה תויוליעפב קלח תחקל םכתא ןימזמ ינא
 טרחייש הנהמ לביטספ םכל היהיש רתוי דוע בושח לבא ,חצני רתויב בוטהו ןתיי ימ – הבר החלצה םכלוכל

.םכנורכיזב

,תודידיב

גרבסגינק ידומ

'גדירבל תילארשיה תודגאתהה אישנ

,'גדירבה תחפשמ ירבחל תוכרבו םולש

 'גדירבה ינקחשל הנהמו תינועבצ הגיגח ,חתפב 51- ה ימואלניבה 'גדירבה לביטספ

!האנה ןומה םע טרופס םומיסקמ – רמול םיגהונ ונאש יפכו םלועהמו ץראהמ

 'גדירבב ךומתל ואוביש םלועהמו ץראהמ םיריכב םינקחשב שוגפל הכזנ הנשה  םג

.תוחותפ תועורזבו הבהאב םתוא לבקנ ונחנא .םהיעוציב תא ןיגפהלו ילארשיה

 שדח םוקימב אלא הכורעתה ינגב לביטספה םייקתי אל תובר םינש הזמ הנושארל 
 המרב םלואב רבודמו הכורעתה ינגל ךומסב אצמנ לכיהה !המלש תצובק לכיה -
 ,הרבעש הנשב רבכ וגהנוהש םייגולונכטה םיגורדשה םע בולישב .רתויב ההובגה
 תודוהל שקבמ ינא ןכ ומכ .רבעבמ רתוי דוע םינקחשה תיווח תא גרדשל לכונ

.דובכ ונל קולחל עיגמש הנור וגירנאי'ג רמ ,תימלועה 'גדירבה תודגאתהה אישנל

 "'גדירבה םלועב םינושאר םידעצ" תאצרה ,םיחמומה יבוט  לש תוימוי תואצרהמ ונהי לביטספב םיפתתשמה

.תועתפה דועו םידחוימ םיסרפ ,םימדקתמל רקוב תויורחת ,)ןיידע( םינקחש םניאש םכירבחל תדעוימ רשא

תאו 'גדירבה יבבוח םכירבח תא היווחב ףתשל ,לארשיב 'גדירבה ירומו תודגאתהה ירבח ,םכתא ןימזמ ינא

.'גדירבה תחפשמל ףרטצהלו תחכשנ יתלב הריוואמ תונהיל ,לביטספל עיגהל םתוא ונימזה .םכידימלת

.םכליבשב ןאכ ינא ,הלאש לכב יילא תונפל םינמזומ

ריפוא דעלג

'גדירבל תילארשיה תודגאתהה ר"וי