DVD -ו םירפס

1 םיחקלו תוחיקל – ןמפירב םירפא
2 םיחקלו תוחיקל – ןמפירב םירפא

1 לע 2 – רסוניג דדלא

.תוינש 60 ב 'גדירב – רסוניג דדלא

'גדירבה קחשממ םייטסירומוה םיטוטיצ תוצלמהו תוצלה 'גדירב – ןיילק ידג

)תרבוחו רפס( ינרדומה 'גדירבה לש ןויגיהה ירוחאמ זראמ – ריפוא דעלג

)תרבוחו רפס( הנגהה קחשמ לש ןויגיהה ירוחאמ זראמ – ריפוא דעלג

'א קלח הנוכנה ךרדב 'גדירב קחש – דרבלג יטומ

םדקתמ 'גדירב קחש – דרבלג יטומ

רפסנרטה רפס – דרבלג יטומ

'גדירבב זורכה לש םילכה זגרא – רחש יבוק

הנגהב םילכה זגרא  - רחש יבוק

ואדיוב 'גדירב ירועיש 120 םע םיקסיד יזראמ -  Best e Bridge

.'גדירבה תויונמוימ רופישו לוגרתל םלועב לודגה 'גדירבה רתאל םישדוח 3-ל יונמ -  Best e Bridge

מ"עב םיפלקל הרבח הירא

www.lioncard.co.il

03-6186722

Israel Bridge Federation

11

ןויגיהה ירוחאמ

ינרדומה 'גדירבה

ריפוא דעלג

ריפוא

 דעלג

   

   

   

ינרדומה

 'גדירבה

 ןויגיהה

 ירוחאמ

ינרדומה 'גדירבה - ןויגיהה ירוחאמ

 רוכזל וילע םאה ?וקחשמ תמר תא םדקל 'גדירבה ןקחש לוכי דציכ
 אוה רתויב בוטה ןורתפה ילואו ?תויורחת רתויב קחשל ?תומכסומ רתוי

?ףתוש ףילחהל

 ,'גדירבה תארוהב בר ןויסינ לעבו לארשיב םינקחשה יבוטמ ,ריפוא דעלג
 תנבהבו הנוכנ הבישחב רקיעב היולת קחשמב תומדקתהה יכ הנקסמל עיגה
 תא ליבומ ,הנוכנה הבישחה לע שגד םש דעלג הז רפסב .וירוחאמ ןויגיהה

 !לוכי דחא לכ םצעב יכ םהל הארמו בלש רחא בלש םיארוקה

 םיצופנה הזרכהה יכלהמ לכב ןדו יתורחת אלה זרכמה םוחתב קסוע רפסה
 תומדקתמ תוטיש ושגפת רפסה ךלהמב .רתוי םימדקתמ הזרכה יכלהמב ףאו
 עדי לכ שרדנ אל ארוקהמ .תויחרכהו תוצופנ תומכסומו דיה תכרעהל

 .םדקתהלו ןיבהל ןוצרו יונפ ןמז קר אלא םדקומ

 רפס שוכרל ןתינ ףאו ,תואמגוד תואמב םיוולמו בטיה םירדגומ םיגשומה לכ

.קרפו קרפ לכ םיפיקמה תונורתפו םיליגרת לש דרפנ

.תומרה לכב םינקחשל ץלמומ

ריפוא דעלג

 הלעמל 'גדירב קחשמ ,(32) ריעצה וליג ףא לע
 לכלו תומרה לכל 'גדירב תארוהב קסועו ,הנש 20-מ

.רושעמ הלעמל ,םירגובמו רעונ ,םיאליגה

 תורחבנ תא ותוריעצב גציי ,ימואלניב ןמא-בר ,דעלג
 הייכזל ףתוש היהו עובק ןפואב 'גדירבב לארשי

םיראתלו 21 ליג דע הפוריא תופילאב תירוטסיהה

.םיפסונ םיימואלניב

 תובדנתהב אלימו ,יתורחתהו יממעה 'גדירבה םודיקל תובר לעופ ליבקמב
 תורחבנה ןטפק םהיניב ,'גדירבל תילארשיה תודגאתהב םידיקפת ןווגמ

.התומעה דעו שאר בשויו יצראה יביטרופסה ןטפקה ,תוריעצה