10

 BBO ירודישב תופצל םינמזומ םכנה

המזלפ יכסמ יבג לע םג ונרקויש

- לכיהה יבולב

 

םיריעצה תורחבנ הוואר ןומיא

10:30 העש 4/7/17 'ג םויב דנלוה-לארשי

 

5/7/17 'ד םוי – תוצובק רמג יבלש

 .15:00 מ לחה

 דמעוי 'ה-'א םימיב

 רוביצ תבוטל לטאש

 'גדירבה ינקחש

 תבכרב םיעיגמה

:תואבה תועשב

 'ה דע 'א םימיב

14:15 העשב

תעפוהמ ונהת

 'גדירב ןציל

)רחש יבוק(

 םע ףיכ תבלשמה

.לופכ םמוד תדיח

10:00 דע 8:45

15:00 דע 13:00

19:00 דע 18:00

 23:00  דע  22:00